חוות דעת הנדסית

חוות דעת הנדסית נערכת על ידי מי שמומחה בתחום הבניה, חברת פיקוח בניה.

נדרש ידע מגוון ורב, ע"מ לבצע אותה:

  • ידע בתקנים ובתקנות
  • היכרות והתמצאות בפסיקות משפטיות בתחום הבניה
  • נסיון

חוות הדעת, מהווה ראיה משפטית, ויכולה להתבצע לפני רכישת הנכס, במהלך הבניה, או לאחר הרכישה.